Podział roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 290/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółowy podział roku akademickiego 2020/2021.
 


Archiwum:

Zarządzenie nr 99/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 9 lipca 2019 r., w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 34/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie podziału roku akademickiego 2018/19.

Szczegółowy podział roku akademickiego 2018/19.
  Zarządzenie nr 24/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 - link .
Szczegółowy podział roku akademickiego 2017/2018 - link .

Zarządzenie nr 30/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017:
- zarządzenie - załącznik -

Podział roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie nr 42/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016

- zarządzenie - załącznik -

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz §10 Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015 (załącznik do uchwały nr 1403 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2014 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 r. i kończy się 30 września 2016 r.

§ 2
1. Rok akademicki dzieli się na:
a)  Semestr zimowy w okresie od 01.10.2015 r. do 27.01.2016 r.
w tym:  Ferie zimowe w okresie od 23.12.2015 r. do 03.01.2016 r.
b)  Zimową sesję egzaminacyjną w okresie od 28.01.2016 r. do 07.02.2016 r.
c)  Zimową przerwę międzysemestralną w okresie od 08.02.2016 r. do 14.02.2016 r.
d)  Semestr letni w okresie od 15.02.2016 r. do 12.06.2016 r.
w tym:
Zimową sesję poprawkową w okresie od 15.02.2016 r. do 28.02.2016 r.
Ferie wiosenne w okresie od 24.03.2016 r. do 30.03.2016 r.
e)  Letnią sesję egzaminacyjną w okresie od 13.06.2016 r. do 03.07.2016 r.
f)   Przerwę wakacyjną w okresie od 04.07.2016 r. do 30.09.2016 r.
w tym:   Letnią sesję poprawkową  w okresie od 29.08.2016 r. do 18.09.2016 r.

2. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2015/2016 obejmująca podział semestru zimowego i semestru letniego na poszczególne tygodnie określona jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Egzaminy poprawkowe po zimowej sesji egzaminacyjnej (II terminy/komisyjne) muszą być zakończone do końca zimowej sesji poprawkowej tj. do 28 lutego 2016 r.
2. Egzaminy poprawkowe po letniej sesji egzaminacyjnej (II terminy/komisyjne) muszą być zakończone do końca letniej sesji poprawkowej tj. do 18 września 2016 r.

§ 4
Rektor może dokonać zmian w organizacji roku akademickiego w trakcie jego trwania.

§ 5
Traci moc zarządzenie nr 26/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.