Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na podstawie uzyskanych akredytacji udzielonych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzi szkolenia specjalizacyjne z zakresu:

farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej.

Programy specjalizacji dla farmaceutów z następujących dziedzin:

Warunki odbywania szkoleń specjalizacyjnych określa ustawa
Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z póż. zm.)
 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • został zakwalifikowany do obywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Farmaceuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postepowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie farmacji i tylko w jednym województwie.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 1. Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Oddział Wyższych Kadr Medycznych
  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  , tel. 71 340 66 36
 2. W celu dokonania czynności w SMK farmaceuta zakłada kont w systemie https://smk.ezdrowie.gov.pl, infolinia 19 457, czynna 9.00-15.00, e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl. Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 3. Wniosek zawiera:
 • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 • nazwisko rodowe;
 • miejsce i datę urodzenia;
 • płeć;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
 • cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadany stopień naukowy;
 • okres zatrudnienia w zawodzie;
 • liczbę publikacji i ich wykaz.
 1. Do wniosku dołącza się:
 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.
 1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 składa się w terminie:
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia,
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.
 1. W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:
 • staż pracy w zawodzie farmaceuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
 • posiadanie stopnia doktora nauk medycznych – 10 punktów;
 • opublikowanie jako autor lub współautor:

          a) książki naukowej – 3 punkty,
          b) artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt,
          c) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 1 punkt,
          d) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt
              – z zakresu farmacji.

 1. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Tryb postępowania w celu skrócenia farmaceucie, zakwalifikowanemu do specjalizacji począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.,  okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego.

Komunikat Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


WNIOSKOWANIE O POTWIERDZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W SMK

WNIOSKOWANIE O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W SMK

Podczas wnioskowania o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego oraz wnioskowania o egzamin specjalizacyjny w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) należy wypełnić odpowiednie pola zgodnie z instrukcją.
UWAGA!
Proszę zwrócić szczególną uwagę przy wyborze podmiotu z listy „Jednostka szkoląca”  „Jednostka, w której wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne”, Państwo wybieracie: Pełna nazwa podmiotu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Skrócona nazwa podmiotu UM we W-wiu – Farmaceuci (na liście jest kilkukrotnie umieszczony Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, jedynie skrócona nazwa pomiotu UM we W-wiu – Farmaceuci wskazuje właściwy pomiot, który należy wybrać).