Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Laboratoryjna transfuzjologia medyczna


Wzór umowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej

DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu

KOORDYNATOR W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ

mgr Anita Smolarczyk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  50-345 Wrocław
tel.: 601 306 246
tel. służbowy: 371 58 92
e- mail: anita.smolarczyk@rckik.wroclaw.pl

Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

 

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, analityki klinicznej, transfuzjologii- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018
 


Szanowni Państwo, Kierownicy specjalizacji
Uprzejmie prosimy o niewypełnianie pola "Data  zakończenia specjalizacji" podczas otwarcia karty specjalizacyjnej. Miejsce to powinno zostać wypełnione w momencie zakończenia specjalizacji.


Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych


KOMUNIKAT

Z przyjemnością informujemy o trwającym naborze jesień 2019 na specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Ilość miejsc: 10 osób

Zasady rozpoczęcia oraz odbywania specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych określają: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2019 r., poz. 849 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
 2. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Instrukcja zakładania konta oraz nadania uprawnień znajduje się na stronie:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

Wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego oraz organizacji specjalizacji w danej dziedzinie dostępne są na stronie:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory/90,Diagnostyka-laboratoryjna.html

- CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/

- Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf-diagnostycy-laboratoryjna-t...

 

HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH
LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

2020

 
TYTUŁ KURSU DATA MIEJSCE LICZBA MIEJSC
Publiczna służba krwi- organizacja i zadania, zapewnienie jakości.

1/Tr/2020

13-15.01.2020 Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Sala wykładowa im. Prof. S. Łopaciuka (III piętro) 10 miejsc
Wolne miejsca
Sposób zgłaszania się na kurs: Sekretariat Zakładu Transfuzjologii,
p. Katarzyna Stablewska
tel. 22 34 96 401
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl

KOSZT: 497 zł*
 

Zasady współczesnej transfuzjologii z elementami promocji zdrowia

2/Tr/2020

16-17.01.2020 Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, Sala wykładowa im. Prof. S. Łopaciuka (III piętro) 10 miejsc
Wolne miejsca
Sposób zgłaszania się na kurs: Sekretariat Zakładu Transfuzjologii,
p. Katarzyna Stablewska
tel. 22 34 96 401
e-mail: bloodorg2@ihit.waw.pl

KOSZT: 366 zł*
 

Immunologia transfuzjologiczna

3/Tr/2020

NOWY TERMIN

12-16.10.2020
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 02-795 Warszawa, Budynek D, salawykładowa III piętro 10 miejsc
Wolne miejsca
Sposób zgłaszania się na kurs:
p. Katarzyna Stachurska
tel. 22 34 96 663
e-mail: sekimmunologia@ihit.waw.pl

KOSZT: 798 zł*
 

Czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew

4/Tr/2020

04-06.11.2020 Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 02-795 Warszawa, Budynek D, salawykładowa III piętro 10 miejsc
Wolne miejsca
Sposób zgłaszania się na kurs:
p. mgr Agnieszka Gołaś
tel. 22 34 96 640

KOSZT: 473 zł*
 

*informacja o sposobie płatności i jej potwierdzaniu będzie podawana w trakcie rejestracji zgłoszenia na kurs.

Szczegółowe programy zostaną rozesłane do uczestników , którzy uprzednio dokonają zgłoszenia na kursy.

 

KOMUNIKAT

Lista podmiotów uprawnionych do prpwadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA
( dla osób specjalizujących się w okresie od 2018 do 16.06.2024 r.)

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH

Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA  MEDYCZNA
(stan na dzień 15.10.2018 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA


KOMUNIKAT

Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2018

Program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych- PROGRAM SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2004

Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w diagnostyce laboratoryjnej/analityce klinicznej- PROGRAM SPECJALIZACJI W LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ, Warszawa 2004


KOMUNIKAT

Informacja o akredytacji

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji akredytacyjnej w dniu 11.06.2019 Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: laboratoryjna transfuzjologia medyczna ( program podstawowy dla diagnostów laboratoryjnych z 2018r.) do dnia 16.06.2024r.

W związku z powyższym planowany jest nabór w sesji jesiennej 2019.

Maksymalna liczba miejsc: 10.

Wszelkie informacje dot. procedury naboru znajdują się w zakładce "aktualności".


Kierownicy specjalizacji- Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

L.p

Nazwisko i imię

liczba wolnych miejsc

e-mail

 1.  

Pawelec-Marzec Lucyna

3 os.

lucynap@o2.pl

 1.  

Piniarska-Laszczyk Katarzyna

2 os.

kpiniarska@gmail.com

 1.  

Pawlak-Mulawa Magdalena

2 os.

magda.mulawa@gmail.com

 1.  

Sokalska Urszula

2 os.

ursmag@wp.pl

urszula.sokalska@rckik.wroclaw.pl

 1.  

Klim Sara

2 os.

sara.siluk@gmail.com

 1.  

Stanek Marta

2 os.

marta.stanek@gmail.com

 1.  

Misiaszek Aleksandra

1 os.

aleksandra.misiaszek@rckik.wroclaw.pl

 1.  

Sadowska Zofia

3 os.

zofia.sadowska@rckik.wroclaw.pl

 1.  

Smolarczyk Anita

1 os.

anita.smolarczyk@rckik.wroclaw.pl

 1.  

Gałuszka Wioletta

3 os.

wioletta.galuszka@rckik.wroclaw.pl