Sekwencer białka PPSQ33A Shimadzu

 • Automatyczne wyznaczanie pierwszorzędowej struktury białek za pomocą degradacji Edmana, rozdzielanie w układzie faz odwróconych wysokosprawnej chromatografii cieczowej (różnica w czasach retencji) i detekcja PTH-aminokwasów dzięki absorbancji przy specyficznych długościach fali oraz identyfikacja i oznaczanie ilościowe poprzez analizę wzorca o znanym stężeniu, porównanie czasów retencji i absorbcji UV.
 • Niezbędne odczynniki:
  • 5% roztwór izotiocyjanianu fenylu w n-heptanie
  • 12% roztwór trimetyloaminy
  • 25% roztwór kwasu trifluorooctowego
  • octan etylu
  • 1-chlorobutan
  • 37% roztwór acetonitrylu
 • Urządzenie do pracy wymaga azotu o czystości min. 99.9999% (na wyposażeniu pracowni)