Rekrutacja

REKRUTACJA TRWA!

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie do dn. 31 sierpnia 2020 r. prześlą drogą pocztową do Studium Kształcenia Podyplomowego ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk do pobrania),
  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych,
  • oświadczenie potwierdzające fakt pełnienia funkcji osoby wykwalifikowanej (druk do pobrania),
  • kserokopie dowodu osobistego w kolorze czarno-białym,
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt.,

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Ponadto, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 10 osób.

Liczba miejsc
Minimalna 10 osób maksymalna 30 osób

Opłata za studia
Całkowita opłata wynosi 10 560 zł, opłata za semestr 5 280 zł (może być niższa w przypadku większej liczby uczestników niż minimum limitu przyjęć).
Opłatę za studia należy wnieść po zakwalifikowaniu na studia i po podpisaniu umowy, w terminie określonym w umowie min. 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Dopuszczalna jest opłata wnoszona w trybie semestralnym (ratami) i wynosi 5 280,00 zł. (płatne 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru na wniosek uczestnika przed podpisaniem umowy). Forma realizacji zajęć dostosowana będzie do obowiązujących regulacji prawnych i sytuacji epidemiologicznej w kraju.