Informacje dla studentów - WF

Wydanie legitymacji studenckiej
(24.9.2019)

Studenci pierwszego roku Kierunków Analityka Medyczna i Farmacja uiszczają opłatę w kwocie 22 złotych, za wydanie legitymacji studenckiej, na swój indywidualny numer konta bankowego widniejący na umowie. Legitymacje wręczane będą pierwszego października podczas składania ślubowania - sala W2 1.10.2019r. w godzinach 11-12:00.

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ W STYPENDIUM REKTORA
(23.9.2019)

W związku z licznymi prośbami studentów o zmianę wysokości średniej ocen uprawniającej do uzyskania stypendium Rektora, za zgodą i na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela wprowadzono wnioskowaną przez studentów zmianę. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3.5, natomiast wymagana minimalna liczba punktów nie zmienia się i pozostaje na poziomie 20 pkt, z zastrzeżeniem, że średnia ocen w przyszłym roku akademickim 2020/2021 ulegnie zmianie i będzie wynosiła 4.0.

INFORMACJA O II TURZE ZAPISÓW NA FAKULTETY DLA KIERUNKU FARMACJA!
(20.9.2019)

Przypominamy, iż w dniach 21-27 września br. ruszają zapisy na fakultety dla lat od II do V, na których są jeszcze wolne miejsca oraz fakultety ze zbyt małą liczbą do uruchomienia na chwilę obecną (start zapisów o godz.19:59 a koniec zapisów o godz. 23:59).
Tabela z modułami fakultatywni w zakładce Fakultety - Farmacja.

Ogłoszenie dla nowoprzyjętych
(20.9.2019)

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH I ROK STUDIÓW NA FARMACJI I ANALITYCE MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020. INFORMACJE O ZAPISACH NA FAKULTETY W ZAKŁADCE:  Informacje dla studentów - Fakultety.

BHP
(19.9.2019)

W związku z koniecznością ukończenia szkolenia z zakresu BHP i uzyskania zaliczenia Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu, a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 1, od dnia 03.09.2019 do dnia 31.10.2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Informacja o spotkaniu dla studentów I roku
(18.9.2019)

23.09.2019r. W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 10.00 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na sali Imienia L. Kuczyńskiego (połączone sale w1 i w2) odbędzie się spotkanie dla Studentów pierwszego roku kierunków Farmacja i Analityka Medyczna.

Zaliczenie semestru letniego
(10.9.2019)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru letniego 2018/2019 należy ...

Zaliczenie praktyk zawodowych dla studentów III i IV roku Farmacji
(3.9.2019)

Dziekanat WFzOAM informuje, że Pani dr hab. Katarzyna Małolepsza–Jarmołowska zaliczać będzie praktykę w dniach 16.09.2019r.; 17.09.2019r.; 18.09.2019r.; 23.09.2019r.; 24.09.2019r.; 30.09.2019r. od godziny 12.00 do 13.00, w sali seminaryjnej S7 (za Dziekanatem).

Zmiana organizacyjna dot. ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia
(28.8.2019)

Uwaga Studenci! Zmiana organizacyjna dot. ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia
Wnioski muszą być złożone przez studentów w Dziale Spraw Studenckich, w terminie do dnia 11.10.2019 r.
https://www.studenci.umed.wroc.pl/dss-stypendia-kredyty-stypendium-ministra.

- załącznik 1 - załącznik 2 -

Klauzule informacyjne dla studentów
(20.8.2019)

W odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, uprzejmie informuję, że w umowach dla studentów I roku zawarte są niezbędne zapisy dotyczące kwestii RODO (vide §9 w umowach), w tym także zapisy mówiące o tym, że student wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych m.in z procesem dydaktycznym.