Zmodyfikowane zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć

W związku z licznymi rozmowami i konsultacjami - także z przedstawicielami środowiska studenckiego - powstały zmodyfikowane zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć na naszej Uczelni. Doprecyzowano także kwestie nieobecności.

Znowelizowane zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu
SARS-CoV-2  
w semestrze zimowym 2020/2021.

I.    Zajęcia kliniczne i zajęcia praktyczne, POZ i opieka paliatywna (realizowane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem)– Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ
(1)    Zaleca się prowadzenie zajęć w blokach ćwiczeniowych (nie przedzielonych innymi zajęciami).
(2)    Przed rozpoczęciem każdego bloku student ma obowiązek (czynność powtarzana) zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2, a osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do okresowej weryfikacji wiedzy przed rozpoczęciem zajęć. Przed przystąpieniem do zajęć student składa pisemne oświadczenie, iż zapoznał się z materiałami edukacyjnymi i niniejszymi zaleceniami.
(3)    Do zajęć przystąpić mogą tylko te osoby, które są zdrowe, nie mają objawów sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywają we wspólnym mieszkaniu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie stosują aktualnie z powodu gorączki i/lub infekcji leków przeciwgorączkowych i/lub ma p/zapalnych.

II. Jednostki, w których nie powinny odbywać się zajęcia kliniczne i praktyczne:
a.    strefy czerwone w szpitalach
b.    SOR z wyjątkiem studentów kierunku Ratownictwo Medyczne i Wydział Lekarski rok VI
c.    oddziały zakaźne - WSS przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, gdzie dominują chorzy na Covid-19
d.    Klinika Chorób Zakaźnych przy ul. Chałubińskiego
e.    Oddziały hematologiczne: dorosłych i dzieci - do rozważenia
f.    Zawsze, jeśli istnieje ryzyko podejrzenia lub zakażenia SARS-COV-2.
 
III. Testowanie pracowników i studentów tylko w sytuacji podejrzenia lub wystąpienia niepokojących objawów lub kontaktu wysokiego ryzyka z osobą z rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, należy postąpić zgodnie z „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia”.

IV. Zajęcia teoretyczne, wykładowe, seminaria, ćwiczenia niekliniczne, lektoraty i inne:
Zalecana forma zdalna synchroniczna lub asynchroniczna (w oparciu o Zarządzenie Rektora
nr 162/XVI R/2020).

V. Przygotowanie studentów do udziału w zajęciach praktycznych z bezpośrednim udziałem pacjentów
    - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ:
1.    Medyczna maska chirurgiczna
2.    Odzież robocza (jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice. Należy rozważyć użycie techniki podwójnych rękawic
4.    Przyłbica (opcjonalnie)

W przypadku wykonywania procedur z wytwarzaniem aerozolu i podczas zajęć w Poliklinice Stomatologicznej (kontakt z jamą ustną pacjenta) ŚOI chroniące przed transmisją drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową:    
1.    Półmaski z filtrem FFP2
2.    Odzież robocza (jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice. Należy rozważyć użycie techniki podwójnych rękawic
4.    Przyłbica
Należy zabezpieczyć:
a.    wymianę maseczki podczas zajęć w przypadku jej zawilgocenia (średnio co 3 godziny)
b.    dostęp do środków do mycia i dezynfekcji rąk
c.    możliwość dezynfekcji stetoskopu i innego sprzętu używanego do pracy z pacjentem
d.    możliwość umycia przyłbicy po zakończeniu zajęć
e.    utylizację zużytych ŚOI w miejscu ich wytwarzania

VI.    Przygotowanie studentów do udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych, ćwiczeniach nieklinicznych, ćwiczeniach klinicznych bez kontaktu bezpośredniego z pacjentem, anatomia, fizjologia, patologia, CSM i pracownie pielęgniarskie lub pracownie ratowników medycznych - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ:
1.    Zalecana ograniczona liczba osób w pomieszczeniu w zależności od metrów (4 m kwadratowe na 1 osobę),
2.    Utrzymanie dystansu 1,5-metra od poszczególnych ćwiczących,
3.    Obowiązkowo maski chirurgiczne lub bawełniane i rękawice jednorazowe, jeśli wymagane,
4.    Własna odzież ochronna (fartuchy bawełniane).
5.    Rozmieszczenie płynu do dezynfekcji lub umożliwienie mycia rąk.
6.    Wietrzenie pomieszczeń co godzinę i/lub otwarcie drzwi/okien podczas zajęć.
7.    Po każdej grupie dezynfekcja powierzchni dotykowych  - 70% alkoholem.
8.    Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik.
9.    W miarę możliwości można stosować fizyczne bariery, takie jak szklane lub plastikowe szyby.
10.    Dodatkowo należy zadbać o ruch studentów i korzystanie z szatni tak jak w przypadku egzaminów teoretycznych. Wskazana regularna dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych i komunikacyjnych.
11.    Ponadto należy ograniczyć użytkowanie windy (za wyjątkiem sytuacji szczególnych) dopuszczalne jest korzystanie z windy przez 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa.

VII. Akademiki
a.    Należy rozważyć zredukowanie liczby studentów w pokojach (do 2 osób).
b.    Ograniczyć użytkowanie windy (za wyjątkiem sytuacji szczególnych, gdzie po uzgodnieniu z administratorem obiektu dopuszczalne jest korzystanie z windy przez 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa.
c.    Przyciski w windach, uchwyty na piętrach powinny być regularnie dezynfekowane (powinno się prowadzić ewidencję dezynfekowań, monitorowaną przez administratora budynku).
d.    Przy windach zamieścić informację (dwujęzyczną), dotyczącą ograniczenia możliwości korzystania z urządzeń z przeznaczeniem tylko dla osób ze wskazań zdrowotnych lub dla transportu sprzętu ciężkiego, limitu osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie, kiedy w windzie znajdują się dwie osoby.
e.    Należy zabezpieczyć domy studenckie w środki do dezynfekcji rąk (zalecana lokalizacja przy wejściu do budynku i na każde piętro oraz w łazienkach.
f.    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych, korytarzy, kuchni i łazienek co 6 godz.
g.    Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych powinna zostać umieszczona informacja na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Zaleca się korzystanie z 1 łazienki o połowę osób mniej niż wynosi liczba toalet i/lub kabin prysznicowych.
h.    Należy wprowadzić obowiązek weryfikacji czystości przez administratora budynku.
i.    Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
j.    Wskazane stworzenie osobnego regulaminu dotyczącego postępowania w związku z pandemią SARS-CoV-2 – rekomendowane jest przygotowanie pomieszczenia do izolacji studentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, do czasu uzyskania wyniku wymazu metodą RT-PCR. W przypadku pewnego rozpoznania zakażenia przekazanie studenta do izolacji w warunkach szpitalnych lub wyznaczonego izolatorium.
k.    Sugeruje się zmniejszenie liczby stanowisk w miejscu przeznaczonym do wspólnej nauki studentów – redukcja miejsc siedzących o połowę, tak aby w miejscu wspólnej nauki utrzymać zalecany dystans społeczny (1,5 m), stosowanie masek bawełnianych lub przyłbic.
l.    Dezynfekcja powierzchni dotykowych (blat biurka, krzesło) 70% alkoholem po zakończeniu korzystania.
m.    Sugeruje się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenie poszczególnych stanowisk tak aby umożliwić bezpieczne korzystanie.   
Administrator budynku (akademiki) nadzoruje i odpowiada za wdrożenie zaleceń i ich prawidłowość na terenie obiektu.
Zaleca się, aby osoby pracujące na terenie akademików (portiernia, szatnia, sprzątanie) poruszały się po terenie w maskach bawełnianych/przyłbice zawsze podczas kontaktu z innymi osobami.

VIII. Biblioteka
a.    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do korzystania z księgozbiorów.
b.    Korzystanie z zasobów bibliotecznych „czytelnia” możliwe jest tylko w maskach bawełnianych lub chirurgicznych.
c.    Zaleca się wydzielenie boksów dla pojedynczych osób z utrzymaniem zaleconej odległości (1,5 m dystansu społecznego w każdą stronę).
d.    Ograniczenie przy stolikach w czytelni liczby miejsc o połowę.
e.    Sugeruje się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenia poszczególnych stanowisk tak, aby umożliwić bezpieczne korzystanie.
f.    Dezynfekcja powierzchni dotykowych 70% alkoholem po każdym studencie.
g.    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych
h.    Pracownicy biblioteki pracują w środkach ochrony indywidualnej.
i.    Dezynfekcja wykorzystanego zbioru bibliotecznego poprzez naświetlanie promieniami z lamp UVC

IX. Pracownie komputerowe, techniczne, symulowane
a.    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do pracy komputerowej.
b.    Po każdych zajęciach i przed przyjściem nowej grupy wskazana jest dezynfekcja powierzchni kontaktowych: wyłączniki, biurko, klawiatura, myszka, w przypadku klawiatury istnieje możliwość zastosowania folii, którą można zmieniać po każdej grupie. Folia nie zwalnia z dezynfekcji klawiatury.
c.    Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik.
d.    Wietrzenie pomieszczeń co godzinę i/lub otwarcie drzwi/okien podczas zajęć.
e.     Studenci i nauczyciele akademiccy powinni pozostawać w maseczkach chirurgicznych lub bawełnianych i zadbać o prawidłowe ich stosowanie: po zawilgoceniu zmiana, zakrycie nosa i ust.
f.    Obowiązek realizowania zajęć z zachowaniem dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 1,5 metra).

Pełna informacja dotycząca stosowania ŚOI znajduje się w webinarach na stronie uczelni.

Opracowały: Brygida Knysz, Beata Jankowska-Polańska

Zasady postępowania dotyczące obecności studentów na zajęciach prowadzonych na wszystkich wydziałach w UMW
w semestrze zimowym 2020/2021

1.   Pomiar temperatury odbywać się może przy wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia lub też bezpośrednio w jednostkach prowadzących zajęcia. W przypadku pomiaru przy wejściu do budynku studenci zobowiązani będą również do okazania legitymacji studenckiej.
2.    W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury pomiar powinien być powtórzony dwukrotnie w kilkuminutowych (do 10 minut) odstępach czasu.
3.    Kilkukrotne przekroczenie przez wyniki dokonanych pomiarów temperatury wartości dopuszczalnej (określonej w pkt. 1) skutkuje niedopuszczeniem studenta do wejścia do budynku (zajęć). W tym przypadku student zobowiązany jest do odbycia wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub konsultacji zdalnej. To samo dotyczy sytuacji, gdy student na podstawie oceny samopoczucia uznaje, że może być chory. Nieobecność będzie uważana za usprawiedliwioną w przypadku przedstawienia przez studenta prowadzącemu zajęcia dokumentu potwierdzającego odbycie wizyty/konsultacji lub zwolnienia lekarskiego. Nieobecności nie udokumentowane przez zwolnienie/zaświadczenie od lekarza traktowane będą jako nieusprawiedliwione.
4.    Nieobecności na zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej, wynikające ze skierowania studentów na kwarantannę, traktowane będą jako usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu wydanego przez Sanepid. Zaleca się aby w trakcie odbywania kwarantanny student uczestniczył w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jeśli w trakcie odbywania kwarantanny student nie będzie miał możliwości uczestniczenia w takich zajęciach, ma obowiązek odrobić te zajęcia na zasadach określonych w pkt 5.
5.    Sposób odrobienia nieobecności usprawiedliwionych (wynikających nie tylko z przyczyn związanych z epidemią) odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów, tj. w sposób i terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia, zgodnie z regulaminem przedmiotu. W szczególności, nieobecności mogą być odrabiane w formie stacjonarnej (z inną grupą po uprzednim ustaleniu z prowadzącym) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie określonej przez prowadzącego.
6.    W przypadku zamknięcia jednostki ze względu na wystąpienie w niej ogniska zakażenia Covid-19 lub kwarantanny dotyczycącej prowadzącego/prowadzących zajęcia ewentualne zastępstwo w prowadzeniu zajęć, przeniesienie zajęć na inny termin lub do innej lokalizacji, sposób odrobienia zajęć określane są przez kierownika jednostki prowadzącej dane zajęcia.
7.    Studenci zobowiązani są do bieżącego śledzenia stron właściwych wydziałów i jednostek prowadzących zajęcia w celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych zmian w funkcjonowaniu jednostek dydaktycznych. Nieobecności na zajęciach, których przeniesienie zostało zaanonsowane z dwudniowym  wyprzedzeniem będą traktowane jako nieusprawiedliwione.

Opracowali: Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki, Dziekani Wydziałów

Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Zasady postępowania dotyczące obecności studentów na zajęciach prowadzonych na wszystkich wydziałach w UMW
w semestrze zimowym 2020/2021

Materiały edukacyjne na stronie Uczelni

Webinary