Zmiany standardów kształcenia

W związku z opublikowaniem rozporządzenia MNISW z dnia 1.04.2020 zmieniającego standardy kształcenia na kierunkach medycznych Prorektor ds. Dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel rozpoczął prace nad wprowadzeniem zmian w życie na UMW.

L.dz.
Wasze pismo z dnia:         Wasz znak:     Nasz znak:                Data:  03.04.2020r
    

Sz. P.
Dziekani Wydziałów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dziekani,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.04.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U.2020.581), zgodnie z brzmieniem §1

 „W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student”,

proszę Państwa Dziekanów o wskazanie i przekazanie do mojej wiadomości w terminie do 09.04.2020r. zajęć, do których przypisane są umiejętności praktyczne i ustalenie dla nich limitu 20% punktów ECTS dla każdego roku (w przeliczeniu na godziny dydaktyczne), które będą zaliczone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe 80% punktów ECTS (w przeliczeniu na godziny dydaktyczne) dla zajęć kształtujących umiejętności praktyczne zostaną zrealizowane po powrocie studentów do kształcenia w trybie stacjonarnym w jednostkach klinicznych Uczelni.

Zwracam także uwagę, że zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zasad zaliczania praktyk zawodowych, Dziekan w stosunku do studentów odbywających praktykę wolontariacką w podmiotach leczniczych, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, może uznać efekty uczenia się przewidziane dla praktyki zawodowej realizowane w trakcie wolontariatu. Decyzje w tej sprawie, na podstawie wniosku studenta popartego dokumentem potwierdzającym odbywanie wolontariatu i po stwierdzeniu zgodności jego zakresu z efektami uczenia się wskazanych do realizacji na praktykach zawodowych, podejmuje każdorazowo Dziekan.
 

                                        Z poważaniem
                                       Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
                                          Prorektor ds. Dydaktyki