Wzory druków

 • pismo do Dziekana o wykonywanie pracy magisterskiej
 • wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć (IRZ)
 • wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia w celu umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą
 • wniosek o udzielenie urlopu
 • wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
 • wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
 • wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
 • wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez UMW
 • wniosek o zwrot opłaty za studia
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
 • wniosek o wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
 • wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji
 • podanie o wydanie dyplomu ukończenia studiów
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 • oświadczenie o zmianie danych osobowych
 • oświadczenie woli uczestnictwa w badaniu ankietowym w ramach monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • oświadczenie o rozliczeniu się z Uczelnią
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 • klauzula informacyjna dla absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu biorących udział w badaniu ankietowym w ramach monitorowania ich karier zawodowych