Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, obowiązujące na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.   Wstęp
Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, obowiązujące na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwanym dalej Wydziałem), są oparte na:

 • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • obwieszczeniu Marszałka Sejmu, z dnia 15 września 2017 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
 • Zarządzeniu nr 48/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r.
 • Wytycznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - strona internetowa: http://www.ck.gov.pl

Obszar wiedzy: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Dziedzina nauki: dziedzina nauk farmaceutycznych
Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu można przeprowadzić postępowanie o nadanie tytułu naukowego
profesora nauk farmaceutycznych
Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzane jest przez Radę Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.
2. Ogólne warunki wymagane od kandydata
Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a (art. 26 Ustawy).
3. Szczegółowe warunki wymagane od kandydata
3.1. Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.

3.2. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbył staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

3.3. Posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczył co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

3.4. Posiada udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Uczelni (autorstwo podręczników i skryptów, opieka nad działalnością kół naukowych, praktyk wakacyjnych, opieka nad pracami dyplomowymi, udział w kształceniu podyplomowym itp. oraz udział w komisjach wydziałowych i senackich, organizacja konferencji, zjazdów itp.).

ETAPY  POSTĘPOWANIA  O  NADANIE  TYTUŁU  NAUKOWEGO
1. Złożenie do Dziekana Wydziału wniosku o nadanie tytułu profesora wraz z pełną dokumentacją (patrz: wymagane dokumenty o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora) w formie elektronicznej i papierowej.   

2. Powołanie Komisji przez Radę Wydziału do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

3. Rada Wydziału powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, składającą się z co najmniej 3 członków Rady posiadających tytuł naukowy profesora.

4. Posiedzenie Komisji
Powołana przez Radę Wydziału Komisja zapoznaje się z dorobkiem naukowym Kandydata, po czym rekomenduje lub nie rekomenduje Radzie Wydziału podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora i przedstawia Radzie Wydziału propozycję co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.
            Recenzentem może być osoba:
posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy.

5.    Wszczęcie postępowania, wyznaczenie kandydatów na recenzentów, wybór recenzentów, zlecenie opracowania recenzji
Na wniosek Komisji Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje dwie uchwały: o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczeniu kandydatów na recenzentów. Dziekan przekazuje do Centralnej Komisji uchwały z listą kandydatów na recenzentów, w formie elektronicznej. Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób. Dziekan, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierającej szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w ustawie oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora.

6.     Posiedzenie Komisji po otrzymaniu recenzji i przedstawienie stanowiska na posiedzeniu Rady Wydziału
Po otrzymaniu przez Dziekana wszystkich recenzji, Komisja zapoznaje się z nimi i opracowuje protokół zawierający uwagi i podsumowania zawarte w recenzjach oraz podsumowanie prac Komisji, obejmujące wniosek skierowany do Rady Wydziału w sprawie poparcia lub braku poparcia dla nadania tytułu naukowego profesora. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół na posiedzeniu Rady.

7.     Poparcie wniosku przez Radę Wydziału o nadanie tytułu naukowego profesora
Na wniosek Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora. W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie Dziekana.

8.     Przesłanie dokumentów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Decyzję, w formie uchwały, w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora wraz z dokumentacją z przebiegu postępowania, Dziekan przesyła w terminie 1 miesiąca od jej podjęcia do Centralnej Komisji. Uchwała o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora, lista recenzentów, recenzje są zamieszczane przez Centralną Komisję w Biuletynie Informacji Publicznej na jej stronie podmiotowej. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej zarówno Centralnej Komisji, jak i Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przestawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały. Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora.
W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. W przypadku wydania przez komisję negatywnej opinii Centralna Komisja wznawia postępowanie o nadanie tytułu profesora lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Centralna Komisja rozpatruje wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.
W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora albo uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora, osoba, której nadano tytuł profesora, traci prawo do posługiwania się tym tytułem.

9.     Nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP.

WYMAGANE DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

 • Wniosek do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddz. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o nadanie tytułu naukowego profesora (załącznik 1).
 • Poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy (załącznik 2). (x6)
 • Autoreferat, w języku polskim (wzór autoreferatu) i angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych
c) działalność popularyzującą naukę (x6)

 • Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze (załącznik 3). (x6)
 • Wykaz opublikowanych prac naukowych przygotowany zgodnie z Zarządzeniem nr 48/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 i wytycznymi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (załącznik 4). (x6)
 • Analiza bibliometryczna publikacji wykonana przez Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (załącznik 5). (x6)
 • Wykaz oraz odbitki prac naukowo-badawczych po ostatniej nominacji. (x6)
 • Wykaz oraz odbitki 10 najważniejszych prac naukowo-badawczych. (x6)

Pod każdą pracą zespołową wyeksponować: udział własny (krótko w jednym lub dwóch zdaniach), udział współautorów.
Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.

Skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora (załącznik 6). (x3)
Wniosek opisowy o nadanie tytułu naukowego profesora (załącznik 7). (x3)