PRAKTYKI WAKACYJNE i PÓŁROCZNE
(szczegóły dla Kierunków w dedykowanych podzakładkach)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych studentów kierowanych na praktykę zawodową, w zakresie wykonywania diagnostyki, pod kątem obecności wirusa SARS-COV-2 .

Informacja nt. możliwości realizacji praktyk wakacyjnych w stanie zagrożenia epidemicznego dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.

Badania RT-PCR przed praktykami
Proszę o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ WYKONYWANIA BADAŃ RT-PCR PRZED PRAKTYKAMI WAKACYJNYMI STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Do praktyk będą mogły przystąpić tylko osoby z wynikiem ujemnym.

Najnowsze wytyczne odnośnie odbioru wyników przez studentów. Szpital udostępnia dla studentów platformę, z której student sam po upływie 24 godzin od pobrania wymazu sprawdza informację o wyniku badania. W związku z powyższym podczas wymazów w Punkcie Pobrań, student przekazuje wcześniej wypełniony wniosek o nadanie uprawnień do wglądu wyników, a następnie otrzymuje login i hasło do panelu wyników. Wniosek znajduje się na stronie Szpitala (www.usk.wroc.pl) w zakładce studenci materiały szkoleniowe - wniosek o nadanie uprawnień do wglądu do wyników badań laboratoryjnych (Zakładka znajduje się po prawej stronie - fioletowy przycisk z napisem "Studenci materiały szkoleniowe i instrukcje").

Studenci, którzy odbywają praktyki poza wymienionymi wyżej placówkami też mogą zostać przebadani w USK, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Dziekanatu z 10-dniowym wyprzedzeniem, gdyż tylko w poniedziałki wysyłamy listy. Jeżeli ktoś zgłosi prośbę o wymaz bez ww. wyprzedzenia, nie będzie mógł wykonać wymazu na ostatnią chwilę.

Zgodnie z informacją NFZ z bezpłatnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, testów na obecność koronawirusa mogą skorzystać studenci kierunków medycznych m. in.: kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, analityki medycznej, farmacji czy fizjoterapii, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne w podmiotach leczniczych, czyli studenci kierunków, którzy będą mieć bezpośredni kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach. Testy mogą być realizowane w podmiotach leczniczych, w których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a uczelnią, odbywa zajęcia.