Ważne - ewaluacja - zmiana rozporządzenia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie ewaluacji doprecyzowując przepisy, na podstawie których będziemy oceniani. W związku z epidemią ewaluację przesunięto, rozpocznie się w 2022 roku.

W rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące m.in.:

  • dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji,
  • zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową,
  • daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy,
  • ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 i 2018,
  • ustalania na potrzeby ewaluacji liczby osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w 2017 r.,
  • sposobu ustalania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów dla podmiotów prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje o zmianach w kluczowym dla przyszłości uczelni procesie znaleźć można na stronie.