Sposób składania dziennika praktyki zawodowej i innych dokumentów

Informacja dotycząca sposobu składania dziennika praktyki zawodowej w aptece oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku farmacja.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy o sposobie postępowania dotyczącym składania dokumentów wymaganych do otrzymania dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu studiów. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na końcu ogłoszenia.

Wszystkie strony dokumentów, w tym cały dziennik praktyk, po właściwym wypełnieniu, należy zeskanować lub sfotografować techniką umożliwiającą uzyskanie jakości skanu, a następnie zamieścić na swoim koncie, w chmurze danych Uczelni (https://owncloud.umed.wroc.pl), zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Uczelni. Wymienione dokumenty należy udostępnić w chmurze danych Uczelni odpowiedniemu opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni, koordynatorowi praktyk oraz prodziekanowi ds. kierunku farmacja.

Następnie wszystkie oryginały dokumentów prosimy umieścić w kopercie zaadresowanej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, z wyraźnym zaznaczeniem imienia i nazwiska opiekuna praktyki zawodowej z ramienia Uczelni i wysłać kurierem na Wydział Farmaceutyczny.

Prosimy o sumienne sprawdzenie treści wszystkich wysyłanych dokumentów, oraz kompletności wysłanego zestawu dokumentów, bowiem w przypadku jakichkolwiek niezgodności ich korekta w obecnej sytuacji może być niemożliwa, co będzie skutkowało opóźnieniami w wydaniu dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu studiów. Zaświadczenia o ukończeniu studiów w wersji papierowej zostaną wysłane na podany przez studenta adres pocztowy. O pozostałych czynnościach będziemy informować Państwa na bieżąco. Ponadto, w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami uprzedzamy, iż będziemy starali się dotrzymać wszelkich terminów ustawowych, aczkolwiek proces wydawania dyplomów i zaświadczeń będziemy prowadzić zgodnie z wytycznymi wynikającymi z bieżącej sytuacji.

Lista dokumentów, które należy zeskanować i udostępnić na https://owncloud.umed.wroc.pl oraz dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego:
1) wypełniony Dziennik Praktyki wraz z wklejonym zdjęciem i opinią opiekuna stażu z ramienia apteki, w przypadku aptek spoza regionu konieczna jest także opinia opiekuna ze strony Uczelni innej niż Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2a) w przypadku pracy w aptece na zasadach wolontariatu – umowa wolontariacka z apteką w której odbywa się praktyka lub zaświadczenie o wolontariacie, potwierdzone przez aptekę w której odbywa się praktyka,
2b) w przypadku uzupełniania zagadnień teoretycznych w ramach szkolenia zdalnego – zgoda apteki podpisana przez opiekuna praktyki z ramienia apteki która prowadzi praktykę,
3) co najmniej 10 raportów z wykonywania leku recepturowego,
4) przegląd lekowy dwóch pacjentów,
5) wypełnione 2 ankiety:
5a) dotycząca studenta: wypełnia ją opiekun ze strony apteki,
5b) dotycząca praktyki, którą student odbył w aptece: wypełnia ją student,
6) tabela godzinowa, która dotyczy ilości godzin wypracowanych w module ramowym programu praktyki, z zaznaczeniem godzin wypracowanych w formie 2a lub 2b,
7) karta obiegowa potwierdzona pieczątką Biblioteki Głównej, możliwa do uzyskania drogą mejlową z Biblioteki poświadczająca że student nie zalega ze zwrotem książek,
8) wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów,
9) 2 egzemplarze porozumień podpisanych i potwierdzonych pieczęcią przez aptekę.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
Prodziekan ds. kierunku farmacja
prof. dr hab. Witold Musiał