Realizacja kształcenia w formie zdalnej na WF

Szanowni Państwo, w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, oraz brakiem możliwości prowadzenia zajęć w dotychczasowych formach, przypominamy, iż konieczne jest pilne wznowienie zajęć w formie zdalnej, adekwatnej do realizowanych treści programowych, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i technicznymi oraz specyfiką poszczególnych Katedr i Zakładów. W momencie przyjęcia przez Uczelnię jednolitej formy kształcenia e-learningowego zostaniecie Państwo o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.
Prosimy Państwa o jak najefektywniejsze wykorzystanie obecnego czasu na zrealizowanie przewidzianych planem studiów i zamieszczonych w Sylabusach efektów uczenia się w najszerszym możliwym do realizacji zakresie. Mogą one obejmować treści: wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, przygotowania teoretycznego do ćwiczeń eksperymentalnych, zajęć seminaryjnych, audytoryjnych, fakultetów, prac magisterskich, itp. W szczególności należy realizować zajęcia nie wymagające prac eksperymentalnych i bezpośredniej obecności studenta i prowadzącego.
Dziękując za Państwa dotychczasową aktywność i zaangażowanie, informujemy, iż wszystkie podjęte do tej pory przez jednostki formy kształcenia zdalnego oraz weryfikacja zrealizowanych treści będą zaakceptowane i uznane. Proszę zwrócić uwagę na konieczność udokumentowania i archiwizowania przez prowadzących zrealizowanych przez studentów treści kształcenia. W momencie przywrócenia kształcenia przeorganizowaniu ulegną plany zajęć w sposób umożliwiający zrealizowanie efektów uczenia się z zakresu umiejętności praktycznych. 


Bieżące informacje znajdziecie Państwo również na stronie głównej naszej Uczelni - "Informacja odnośnie zdalnego nauczania".

Z wyrazami szacunku
Kolegium Dziekańskie