Komunikat pełnomocnika rektora ds. ewaluacji

Działania podejmowane ostatnio przez Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej dr. Roberta Dymarka jednoznacznie wykazały konieczność dodatkowej informacji odnośnie zasad ewaluacji.

W ostatnich dniach Pełnomocnik ds.Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej dr Robert Dymarek oraz Zespół Koordynatorów Dyscyplin Naukowych w Dziale ds Systemu POL-on, prowadzą korespondencję z pracownikami naukowymi UMW, w sprawie powstania interdyscyplinarnej monografii dedykowanej pracownikom N0, stwarzających potencjalne ryzyko niewystarczającej liczby osiągnięć w każdej dyscyplinie naukowej ewaluowanej w uczelni.

Po przeanalizowaniu korespondencji (liczne pytania, wątpliwości) władze uczelni uznały, że konieczna jest dodatkowa informacja dla pracowników o działaniach i procesach merytorycznych w zakresie ewaluacji, które w chwili obecnej trwają w uczelni.

Poniżej znajdziecie Państwo komunikat Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej - link do pobrania treści komunikatu.

KOMUNIKAT PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. EWALUACJI

Czym jest ewaluacja jakości działalności naukowej?

Ocena jakości działalności naukowej, czyli EWALUACJA przeprowadzana jest w systemie szkolnictwa wyższego raz na 4 lata. Ewaluacja jakości działalności naukowej (EJDzN) za lata 2017-2020 będzie miała miejsce w 2021 r. Od jej wyników zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Ma to również wpływ na przyznaną kwotę subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Nasza Uczelnia (UMW) przygotowuje się do tego procesu w sposób systematyczny i rzetelny, przewidując i przeciwdziałając wszelkim rozpoznanym czynnikom stwarzającym ryzyko niepowodzenia. Skoordynowane działania prowadzone na rzecz EJDzN mają na celu wyeliminowanie ryzyka sankcji w poszczególnych dyscyplinach ze skutkiem dla całego UMW oraz tym samym uzyskania jak najlepszej oceny w zakresie każdego z trzech kryteriów ewaluacji:
1.    Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej (z wagą 60%), mierzony według trzech parametrów szczegółowych: 1) artykuły naukowe; 2) monografie naukowe; 3) patenty
na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe.
2.    Kryterium II – efekty finansowe badań  naukowych i prac rozwojowych (z wagą 20%) mierzone według trzech parametrów: 1) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym (NCN, NCBiR), z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; 2) komercjalizacja wyników badań  naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w tym przez podmioty utworzone przez UMW; 3) usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez podmioty utworzone przez UMW.
3.    Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (waga 20%) mierzony według jednego parametru: 1) opis wpływu wykazującego związek między prowadzoną działalnością naukową a gospodarką, administracją, ochroną zdrowia lub innymi czynnikami, które wpływają na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Kto kieruje procesem ewaluacji w UMW?

1.    Pełnomocnik Rektora ds. EJDzN (Dr Robert Dymarek) zobowiązany i upoważniony do sprawowania stałego nadzoru i koordynacji procesu przygotowania do EJDzN na UMW w tym raportowanie Rektorowi postępów prac oraz wniosków z przeprowadzonych działań, a także zapewnienie nadzoru nad sprawnym i skutecznym przepływem informacji. Współpraca Pełnomocnika z:
•    Przewodniczącymi Rad Dyscyplin: Prof. Grzegorz Mazur (Nauki Medyczne), Prof. Izabella Uchmanowicz (Nauki o Zdrowiu) oraz Prof. Adam Matkowski (Nauki Farmaceutyczne);
•    Zespołem ds. EJDzN: Prof. Izabella Uchmanowicz, Prof. Marzenna Podhorska-Okołów oraz Prof. Adam Matkowski, powołanym w celu opracowania na 2020 r. strategii na potrzeby procesu EJDzN prowadzonej w UMW.
•    Kierownikiem Działu ds. Systemu POL-on: Pani Iwona Kopeć przy wsparciu administracyjnym Zespołu Koordynatorów Dyscyplin Naukowych w Dziale ds. Systemu POL-on: Pani Agnieszka Drużbiak, Pani Ewa Hoffmann-Stankiewicz oraz Pani Joanna Latusek.
 

Co aktualnie się dzieje w procesie ewaluacji w UMW?

1.    Zostały zdiagnozowane czynniki mogące generować potencjalne ryzyko (system wczesnego ostrzegania), przez co kierowana jest korespondencja do naukowców. Sytuacje te rozpatrywane
są w sposób indywidualny z uwagi na zróżnicowany charakter każdej ze spraw. Dlatego też, każdy przypadek pracownika jest osobno konsultowany przez Pełnomocnika Rektora ds. EJDzN.
2.    Dokonano analizy dorobku publikacyjnego w ramach Kryterium I, czyli poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej. Dla pracowników o potwierdzonym statusie tzw. N0, przewidziana została możliwość wzięcia udziału w planowanej interdyscyplinarnej monografii.
3.    Trwa uzupełnianie i weryfikowanie procesu dwustopniowej autentykacji w UMW, czyli połączenia kont PBN-ORCID-POL-on. Każdy naukowiec, który chce, aby jego osiągnięcia publikacyjne były wzięte pod uwagę w ewaluacji, ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu PBN, numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on. Numer ORCID jest też niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN.
4.    Prowadzona jest identyfikacja przychodów do Kryterium II, czyli efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych.
5.    Poszukiwane i weryfikowane są osiągnięcia naukowe, które następnie opracowane zostaną pod kątem wypełnienia Kryterium III, czyli wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Co naukowiec powinien wiedzieć w tej chwili o ewaluacji w UMW?

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392), jednym z elementów oceny ewaluacyjnej są publikacje naukowe (artykuły i monografie) – w ramach Kryterium I ewaluacji. Brak osiągnięć publikacyjnych (tzw. status pracownika N0) będzie skutkował dotkliwymi sankcjami dla całej Uczelni (§ 17 pkt. 8,9) w formie zmniejszenia o 3 sumy udziałów jednostkowych w ramach danej dyscypliny w przypadku każdego pracownika prowadzącego działalność naukową uwzględnionego w liczbie N (na podstawie złożonych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby N), który w okresie objętym ewaluacją (tj. za lata 2017-2020) był zatrudniony w Uczelni przez co najmniej 36 miesięcy i nie był autorem
ani współautorem żadnej publikacji, tj. artykułu lub monografii.

Należy także wyjaśnić, że z aktualnego Wykazu czasopism MNiSW z 2019 r. musi zostać przedłożona do ewaluacji przynajmniej jedna taka publikacja, a nie wszystkie! Wcześniejsze wykazy MNiSW także obowiązują i prace opublikowane w poprzednich latach nie przepadają – punkty za te prace
są zaliczane pracownikom i zasilają ich udziały jednostkowe. Ryzyko powstaje w momencie, gdy czasopismo zamieszczone na "starym" wykazie wypada z aktualnego wykazu z 2019 r. – tym samym pracownicy pozbywają się obligatoryjnej pracy do wykazania na potrzeby ewaluacji.

W ramach procesu ewaluacji w chwili obecnej weryfikacji poddawane są dane dotyczące nieobecności, gdyż wyżej opisane sankcje nie są egzekwowane w przypadku pracowników przebywających
na zwolnieniu (urlop bezpłatny, urlop dla podratowania zdrowia, urlop rodzicielski, zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne) łącznie przez co najmniej 24 miesiące w okresie objętym ewaluacją.

WAŻNE:
Ewaluacja jakości działalności naukowej jest oceną Uczelni jako całokształtu, w ramach poszczególnych dyscyplin, nie jest indywidualną oceną pracowniczą.

Przydatne linki:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja
https://www.umed.wroc.pl/polon-ewaluacja
http://www.bg.umed.wroc.pl/ewaluacja-2017-2020.html
http://www.bg.umed.wroc.pl/aktualnosci-Identyfikator-ORCID---z%82N%85cze...