Informacja w sprawie realizacji praktyki zawodowej w aptece

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, oraz z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dn. 11.03.2020 r. i 23.03.2020, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych z dn. 11.03.2020 r. i 23.03.2020 r., komunikatami Ministra Zdrowia dot. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji z dn. 13.03.2020 r. i 16.03.2020 r., informacją Ministerstwa Zdrowia z dn. 25.03.2020 r, dot. możliwości wykorzystania metod uczenia na odległość w celu zaliczenia części praktyki zawodowej w aptece, oraz komunikatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dotyczącym wolontariatu, praktyki i staży, z dnia 17.03.2020 r., informujemy, że w przypadku wykorzystania metod nauczania na odległość w celu umożliwienia ukończenia praktyki zawodowej w aptece niezbędne jest porozumienie opiekuna praktyki z ramienia apteki i praktykanta, aby możliwe było zaliczenie programów praktyk w części teoretycznej.

Wobec powyższego, w przypadku zamiaru skorzystania przez praktykantów z tej formy zaliczenia konieczne jest przesłanie odpowiedniego wniosku z akceptacją opiekuna praktyki z ramienia apteki, w celu wypełnienia wymagań zawartych w § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej, zgodnie z załączonym formularzem, przy czym przypominamy, że opiekun praktyki ze strony apteki potwierdza realizację teoretycznego zakresu materiału. Studenci, którzy nie skorzystają z przedstawionych w poprzednich komunikatach możliwości kształcenia w zakresie teoretycznym pod nadzorem opiekuna praktyki z ramienia apteki, lub w ramach wolontariatu zgodnie z programem praktyki, będą kontynuować praktyki po odwołaniu stanu epidemii, a tym samym dokumenty potwierdzające zakończenie kształcenia mogą otrzymać w późniejszym terminie.

W celu skorzystania z możliwości realizacji ww. formy kształcenia prosimy o pobranie dołączonego załącznika, wypełnienie go, a po uzyskaniu zgody i podpisu opiekuna z ramienia apteki prosimy o odesłanie skanu z podpisami w formie mailowej na adres bozena.grimling@umed.wroc.pl, z tematem „6-cio miesięczna praktyka zawodowa” i dołączenie do dokumentacji składanej w Dziekanacie po zakończeniu praktyki.

załącznik

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
Prodziekan ds. kierunku farmacja
prof. dr hab. Witold Musiał