Informacja dla studentów realizujących sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece

W związku z: rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11.03.2020 r., rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych z dnia 11.03.2020 r., komunikatami Ministra Zdrowia dot. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji z dnia 13 i 16.03.2020 r., oraz komunikatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nt. wolontariatu, praktyk i staży z dnia 17.03.2020 r. przypominamy, że:

  1. Czas trwania praktyki wynosi 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych w tym do 30 godzin dydaktycznych w związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej, udziałem w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe.
  2. Osoby które w okresie trwania 6-miesięcznej praktyki dotychczas nie korzystały z prawa do 14-dniowej usprawiedliwionej nieobecności na praktykach (łącznie) mogą z prawa tego skorzystać z powodów losowych (zagrożenie epidemiologiczne) bez konieczności przedłużania praktyki i ubiegać się o wydanie dyplomu ukończenia studiów, a następnie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
  3. Możliwe jest uzupełnienie brakujących do zaliczenia punktów programu praktyki w ramach kształcenia zdalnego organizowanego przez opiekuna stażu z ramienia apteki, pod warunkiem prowadzenia ewidencji godzin przeprowadzonych w ramach kształcenia zdalnego, oraz pod warunkiem weryfikacji efektów kształcenia zgodnie z programem praktyki i liczbą przepracowanych godzin przez opiekuna stażu z ramienia apteki.
  4. W ramach kształcenia zdalnego przez dostępne kanały elektroniczne, w zależności od realizacji modułu programowego można np. wypełnić protokoły z wykonywania leku recepturowego na podstawie recept, dokonać przeglądu lekowego pacjenta z zachowaniem zasad RODO, wypełnić tabelę przeglądu wraz z klasyfikacją wg PCNE, przygotować prace poglądowe dotyczące postępów nauk farmaceutycznych na podstawie aktualnej literatury naukowej itp.
  5. Kształcenie zdalne przez dostępne kanały elektroniczne może odbywać się jedynie za zgodą opiekuna z ramienia apteki, nadzorującego praktykę studenta w aptece. Wymagane elementy programu praktyk muszą być zrealizowane i udokumentowane w Dzienniku Praktyki w Aptece.
  6. Wolontariat jest dobrowolną formą współpracy z określonym podmiotem.
  7. Podstawą zaliczenia będzie formalny dokument, tj. umowa wolontariacka lub potwierdzenie apteki o rodzaju, wymiarze i zakresie pracy studenta.
  8.  Studenci mogą liczyć na uznanie w trybie wolontariatu części efektów uczenia się realizowanych w ramach praktyk przewidzianych programem studiów. Zajęcia prowadzone w ramach wolontariatu mogą być zaliczone jako odpowiednie elementy praktyki 6-ciomiesięcznej w aptece pod warunkiem ich realizacji i zapisania w formie zgodnej z wymogami programu tej praktyki. Wszystkie wymagane elementy programu praktyk muszą być zrealizowane i udokumentowane w Dzienniku Praktyki w Aptece.
  9. O sposobie zaliczenia stażu w aptece poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie; przypominamy że termin zakończenia prawidłowo rozpoczętych praktyk upływa nie wcześniej niż 31 marca i obejmuje przepracowanie 960 godzin, łącznie ze szkoleniami, zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
Prodziekan ds. kierunku farmacja, prof. dr hab. Witold Musiał