PRAKTYKI WAKACYJNE

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych studentów kierowanych na praktykę zawodową, w zakresie wykonywania diagnostyki, pod kątem obecności wirusa SARS-COV-2 .

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

1. Farmacja - III i IV rok studiów (1 miesiąc)
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program miesięcznej praktyki w aptece ogólnodostępnej po III roku.
Program praktyki wakacyjnej w aptece zamkniętej po IV roku.

2. Farmacja - IV rok studiów (2 tygodnie)
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyki zawodowej w zakładach przemysłu farmaceutycznego.
Program praktyki wakacyjnej w aptece zamkniętej.

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 71 784 03 18, e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl