PRAKTYKI WAKACYJNE

Zarządzenie nr 78/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i praktyk realizowanych przez uczestników studiów III stopnia).

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i praktyk realizowanych przez uczestników studiów III stopnia).

1. Farmacja - III i IV rok studiów (1 miesiąc)
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program miesięcznej praktyki w aptece ogólnodostępnej po III roku.
Program praktyki wakacyjnej w aptece zamkniętej po IV roku.

2. Farmacja - IV rok studiów (2 tygodnie)
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyki zawodowej w zakładach przemysłu farmaceutycznego.
Program praktyki wakacyjnej w aptece zamkniętej.

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 71 784 03 18, e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl