PRAKTYKI WAKACYJNE

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych studentów kierowanych na praktykę zawodową, w zakresie wykonywania diagnostyki, pod kątem obecności wirusa SARS-COV-2 .

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

Procedura wyłaniania miejsc odbywania praktyk wakacyjnych na kierunku analityka medyczna.
Kryteria doboru i oceny podmiotu przyjmującego na praktykę studencką.
Kryteria kwalifikacji opiekuna praktyki z ramienia podmiotu przyjmującego studentów kierunku analityka medyczna.
Procedura wyłaniania opiekuna studenckich praktyk na wydziale farmaceutycznym.

Regulamin odbywania studenckich praktyk wakacyjnych na kierunku Analityka Medyczna.
Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową.
Ankieta oceny praktyki zawodowej.

1. Analityka medyczna - II rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Chemii klinicznej" i "Diagnostyki parazytologicznej".

2. Analityka medyczna - III rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Hematologii laboratoryjnej i koagulologii" i "Analityki ogólnej".

3. Analityka medyczna - IV rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Hematologii laboratoryjnej i koagulologii" i "Chemii klinicznej".

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr Wiesława Nahaczewska
tel. 71 784-06-23, e-mail: wieslawa.nahaczewska@umed.wroc.pl