PRAKTYKI WAKACYJNE

Zarządzenie nr 78/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i praktyk realizowanych przez uczestników studiów III stopnia).

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i praktyk realizowanych przez uczestników studiów III stopnia).

Regulamin odbywania studenckich praktyk wakacyjnych na kierunku Analityka Madyczna.
Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową.
Ankieta oceny praktyki zawodowej.

1. Analityka medyczna - II rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Chemii klinicznej" i "Diagnostyki parazytologicznej".

2. Analityka medyczna - III rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Serologii Grup Krwi" i "Mikrobiologii i Analityki ogólnej z parazytologią".

3. Analityka medyczna - IV rok studiów
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.
Program praktyk z zakresu "Chemii Klinicznej z hematologii i koagulologii".

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr Wiesława Nahaczewska
tel. 71 784-06-23, e-mail: wieslawa.nahaczewska@umed.wroc.pl