Główne kierunki badawcze

 
W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej prowadzi się syntezy nowych związków
o spodziewanej aktywności biologicznej. Główne syntezy są nakierowane na uzyskanie połączeń o potencjalnej aktywności immunotropowej, przeciwnowotworowej, przeciwwirusowej oraz przeciwzapalnej. Prowadzone w Katedrze prace koncentrują się na syntezie nowych związków, pochodnych różnych układów heterocyklicznych takich jak: izoksazol, izotiazol, pirazol, pirymidyna, imidazol, naftyrydyna, karbazol i jego pirydopochodne. Prowadzone są również badania nad zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną otrzymanych nowych połączeń.
 

Zrealizowane projekty badawcze

  1. Badanie reaktywności hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego z różnymi czynnikami kondensującymi prowadzące do powstania nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanej aktywności immunomodulującej.
  2. Synteza nowych pochodnych nitroazoli i nitrodiazoli oraz badania ich potencjałów utleniająco-redukcyjnych.
  3. Zbadanie działania przeciwnowotworowego nitroheterocyklicznych kompleksów Pt(II) w mysich modelach raków: płuc, piersi i jajnika.
  4. Synteza i badania biologiczne nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanych właściwościach immunorestytucyjnych.