Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 30
faks: 71 784 00 54

Kierownik Katedry
dr hab. Iwona Bil-Lula
tel.: 71 784 06 28
e-mail: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl

Zakład Hematologii Laboratoryjnej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 30
faks: 71 784 00 54

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Iwona Urbanowicz
tel.: 71 784 06 30
e-mail: iwona.urbanowicz@umed.wroc.pl

Zakład Chemii Klinicznej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28
faks: 71 784 00 54

Kierownik Zakładu
dr hab. Iwona Bil-Lula
tel.: 71 784 06 28
e-mail: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl

 

W 1974 r. w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym Wydziału Farmaceutycznego utworzono Pracownię Klinicznej Diagnostyki Laboratoryjnej, co umożliwiło specjalizację z analityki klinicznej studentom IV i V roku farmacji. Kierownikiem jednostki był wówczas dr hab. Michał Masiak. Pracownia znajdowała się przy ul. Szewskiej 38, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w laboratoriach szpitali akademicki oraz w sali Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego.  W 1978 r. utworzono Zakład Analityki Medycznej, który działał w ramach Instytutu Bioanalizy i Badania Środowiska. Po likwidacji Instytutu w roku akademickim 1981/1982 powołano Katedrę i Zakład Analityki Medycznej, której kierownikiem został prof. dr hab. Michał Masiak. Po śmierci profesora w 1993 r., obowiązki kierownika pełniła dr Stanisława Skowron-Szlósarczyk,  a w 1995 r. funkcję kierownika Katedry i Zakładu objął prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. W 2011 r. powołana została Katedra Analityki Medycznej pod kierownictwem prof. dr. hab. M. Woźniaka. W Katedrze wyodrębniono dwa zakłady: Zakład Chemii Klinicznej, którego kierownikiem jest dr hab. Iwona Bil-Lula oraz Zakład Hematologii Laboratoryjnej, którego pierwszym kierownikiem była dr hab. Jadwiga Nowicka, natomiast obecnie obowiązki kierownika pełni dr Iwona Urbanowicz.

W Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, dr hab. Grzegorz Sawicki prof. nadzw., adiunkci: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr Iwona Urbanowicz, dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr Wiesława Nahaczewska, dr Agnieszka Sapa, wykładowca dr Jolanta Stacherzak-Pawlik, asystenci: dr Aneta Wrzyszcz, mgr Alina Rak, pracownik inżynieryjno-techniczny: st. technik Renata Kozłowska oraz mgr Magdalena Gil-Woźniak – obsługa sekretariatu. Warto wspomnieć, iż w Katedrze swoją karierę rozpoczynał dr Henryk Owczarek – jeden z głównych twórców ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz pierwszy prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2002–2010.

Podstawowe kierunki badań naukowych, prowadzonych w Katedrze obejmują: metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy, rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego, monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów otyłych, rola receptora jądrowego USP w regulacji ekspresji genów, czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi, różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi, wpływ MMP na funkcje trombocytów oraz polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL. Katedra w ramach działalności naukowej podjęła również współpracę międzynarodową z wieloma jednostkami m.in. z: Department of Pharmacology, University of Saskatchewan w Kanadzie; Department of Biology, University of Kentucky w USA; School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Dublin, w Irlandii oraz Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon, we Francji.

Katedra w ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dziewięciu najważniejszych przedmiotów zawodowych. W Katedrze działają również studenckie koła naukowe. Pracownicy Katedry przygotowują podręczniki dla studentów i diagnostów, a także współpracują przy tłumaczeniach podręczników zagranicznych. Katedra prowadzi kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych m.in. w dziedzinach laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a także kursy doskonalące dla diagnostów i lekarzy. W Katedrze przeprowadzana jest część praktyczna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.